Specializovaný software

 
DONETA – Evidence dopravy

DONETAProgramový systém pro Evidenci firemní osobní, nákladní dopravy a evidenci činnosti speciálních dopravních nebo stavebních mechanizmů. Evidence dopravy umožňuje úplnou identifikaci činnosti dopravních prostředků a mechanizmů firmy včetně evidence spotřeby PHM, nákladů na provoz a opravy, vedlejších provozních nákladů a výměny pneumatik. Na základě prvotní evidence jízdních výkazů je možno vytvářet podklady pro vnitropodnikovou fakturaci výkonů jednotlivých vozidel případně tvorbu dodavatelských faktur pro cizí odběratele. Zpracování výkazů pro fakturaci je možno provádět individuálně nebo dávkově za zadané období. Tiskové výstupy z evidence jízd je možno provádět výběrem dle různých nákladových nebo výkonových kriterií za aktuální účetní měsíc nebo výběrem za zadané období. Sestavy lze členit dle jednotlivých vozidel, řidičů, středisek, odběratelů apod. Možnost spolupráce se systémy PUNETA – Podvojné účetnictví, FAKNETA – Fakturace a PEMNETA – Personalistika a mzdy.

KOMNETA – Svoz komunálního odpadu

KOMNETAProgramový systém Svozového komunálního odpadu je určen firmám, které se zabývají svozem komunálního odpadu. Obsahuje podrobnou evidenci odběratelů, soukromých osob nebo firem, používajících sběrné nádoby na svozový odpad. Evidence umožňuje úplnou identifikaci odběratele včetně adresy, počtu sběrných nádob a sazeb za jednotlivá roční období včetně evidence uhrazených plateb v průběhu roku. Platby za svoz odpadu mohou odběratelé volit variabilně dle potřeby formou pravidelných záloh, fakturou, peněžní poukázkou, hotovostně, předplatným formou svozových štítků nebo fakturací za jednotlivé svozy. Fakturační období je nastavitelné jako měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční. Vystavování dokladů je možno provádět individuálně nebo dávkovou formou. Tiskové výstupy systému poskytují přehledové sestavy podle mnoha nastavitelných výběrů (evidence, platby, rekapitulace, dlužníci apod.). Na základě evidence umístění svozových nádob je možno vytvářet plány svozových tras a optimalizovat tak náklady na PHM. Možnost spolupráce se systémy PUNETA – Podvojné účetnictví a FAKNETA – Fakturace.

VANETA – Skládkové hospodářství

VANETAProgramový systém Skládkového hospodářství je určen firmám provozujícím odpadové hospodářství podle zákona 185/2001Sb. o odpadech. Systém umožňuje vystavení vážních lístků, vedení vážní knihy, knihy skládky, vedení evidence sběrných dvorů. Tiskové výstupy splňují požadavky na výkazy a hlášení dle zákona o odpadech. Možnost napojení na automatické vážní systémy. Spolupracuje se systémy PUNETA – Podvojné účetnictví a FAKNETA – Fakturace.

POHNETA – Správa pohřebiště

POHNETAProgramový systém Správa pohřebiště obsahuje komplexní a přehledné vedení agendy hřbitova včetně společných hrobů, vsypových, rozptylových louček a kolumbárií. Obsahuje jednoznačné definice jednotlivých hrobů včetně evidence nájemců, spolunájemců apod. Identifikace hrobového místa obsahuje také specifikaci stavu nájmu, příslušenství, objednaných služeb včetně možností digitální fotodokumentace. Systém umožňuje rychlé a pohodlné vyhledávání dle různých vyhledávacích podmínek. Konstrukce cenových tarifů je variabilní a je možno ji rozdělit do několika položek ( nájem pozemku, vodné, typ nebo rozměr hrobu, související služby atd.). Tiskové výstupy poskytují možnost automatického tisku nájemních smluv, korespondence s nájemci, složenek pro úhradu nájemného, pokladních dokladů, přehledových sestav zemřelých, nájemců, stavů nájmů hrobových míst. Spolupracuje se systémy PUNETA – Podvojné účetnictví a FAKNETA – Fakturace.